Missie en visie

Missie

Vanuit de verwevenheid van cultuur en wetenschap wil JCW kinderen en jongeren tussen 6 en 30 jaar stimuleren zichzelf te ontplooien tot kritische wereldburgers in een pluralistische en interculturele omgeving.

Hiervoor biedt de vereniging een breed spectrum van verantwoorde vrijetijdsmogelijkheden aan waarin het constructief denken en doen centraal staan en waarin kinderen en jongeren individuele en sociale vaardigheden via een gezamenlijke ontdekkingstocht kunnen ontwikkelen.

Visie

Verwevenheid van cultuur en wetenschap

JCW is van mening dat cultuur en wetenschap elkaar sterk beïnvloeden. Enerzijds komt het soort onderzoek dat wordt verricht deels voort uit de cultuur waarin men leeft (tijd en ruimte). Anderzijds worden culturele ontwikkelingen mee gestimuleerd door wetenschappelijke tendensen. Tijdens haar activiteiten gaat de vereniging steeds doelbewust op zoek naar dergelijke raakvlakken.

Een duidelijk voorbeeld van deze verwevenheid van cultuur en wetenschap is het humanisme, dat in de 14e – 15eeeuw ontstaan is vanuit het verlangen van een aantal mensen om de oudheid beter te leren kennen. Hiervoor gingen zij bronnen uit deze periode (onder)zoeken en ontwikkelden voor het eerst een wetenschappelijke methode, de tekstkritiek. Deze tekstkritiek evolueerde naar een algemene kritische houding ten opzichte van de leefwereld, wat de evolutie in de wetenschappen bevorderde. Een zeer goed voorbeeld hiervan zijn Leonardo Da Vinci en Vesalius, die meer wilden weten over het menselijke lichaam en zelf anatomisch onderzoek gingen verrichtten. Als gevolg van dit onderzoek werd het menselijke lichaam beter weergegeven in de kunst en werd de basis gelegd van de moderne geneeskunde. De kritische houding van de humanisten ligt aan de basis van onze honger naar kennis, de nieuwsgierigheid ten opzichte van de wereld, het vermogen om de dingen niet als de ‘absolute waarheid’ te zien en open te staan voor andere culturen en mensen met een andere achtergrond. Voorbeelden van de verwevenheid tussen cultuur en wetenschap zien we vandaag de dag ook. Door nieuwe ontwikkelingen in restauratietechnieken kunnen kunstwerken steeds beter beschermd worden. Of dankzij  de wetenschappelijke evolutie van oa. het internet en de digitalisering versnelt en intensiveert de (globale) culturele uitwisseling. Hierdoor zijn we genoodzaakt kritisch na te gaan welke aspecten voor onszelf waardevol zijn en hoe met verschillen en gelijkenissen om te gaan.

Een offensieve en positieve visie op jeugd

JCW onderschrijft de principes en de regels van de democratie, het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens en het Internationaal Verdrag betreffende de Rechten van het Kind. Het aanbod, de structuur en de methodiek van de vereniging liggen bijgevolg in het verlengde van de geest en de inhoud van deze bepalingen.

JCW gelooft in de intrinsieke capaciteiten van alle kinderen en jongeren (ongeacht ras, geslacht, geloofsovertuiging, …), die in een sfeer van dialoog, interactie en participatie tot ontplooiing kunnen komen. De vereniging zet zich in voor het recht op vrije tijd en spel en biedt daarom hoofdzakelijk activiteiten aan in de vrije tijd. Met deze activiteiten worden de kinderen en jongeren nieuwe competenties bijgebracht en kunnen ze werken aan hun eigen ontplooiing.

Bovendien beschouwt de vereniging jongeren als volwaardige partners en nodigt hen uit deel te nemen aan werkvergaderingen en beslissingsorganen. Hiermee wil JCW een bijdrage  leveren tot hun persoonlijke en sociale ontwikkeling, hun ontplooiing tot kritische wereldburgers stimuleren en hen aanmoedigen de samenleving mee vorm te geven. JCW meent door de toevloed van hun nieuwe ideeën en kritische opmerkingen een dynamisch en flexibel beleid te kunnen voeren dat steeds opnieuw wordt aangepast aan de behoeftes van haar doelgroep. Op deze manier wil de vereniging haar werking tot een jeugdwerk van, voor en door jonge mensen maken.

Om de offensieve en positieve visie op jeugd verder te verduidelijken, verwijst JCW in het bijzonder naar de methodiek van de open aanpak, waarvan de vereniging op alle niveaus doordrongen wil zijn.

Open aanpak

JCW streeft ernaar via een aanbod van pedagogisch verantwoorde en omkaderde initiatieven deelnemers met een jeugdige interesse op een actieve, dynamische wijze de fascinerende wereld van wetenschap en cultuur te laten (her)ontdekken. De vereniging implementeert hiertoe de methode van “open aanpak”.

Met open aanpak vertrekken we vanuit de persoonlijke interesse, achtergrond en bagage van de kinderen, tieners en jongeren in een sociale omgeving. We stimuleren jongeren om hun eigen vragen te stellen en initiële hypothesen te formuleren. Jongeren worden aangezet om gezamenlijk tot een oplossing te komen door: flexibele en probleemoplossende doeopdrachten uit te voeren, een eigen inbreng te realiseren, creativiteit en oplossend denkvermogen aan de dag te leggen en zich voortdurend te bevragen. Tijdens dit proces kan er alle kanten uitgegaan worden, teruggekeerd en geherformuleerd worden; een strak keurslijf is zeker niet nodig. Zo zullen jongeren ongedwongen en ervaringsgericht leren. Op het einde van de ontdekkingstocht hebben de deelnemers een groepsportfolio (*) samengesteld over de activiteit en wordt een toonmoment voorzien. De afloop van een activiteit brengt de deelnemers naar een vernieuwde beginpositie: hun achtergrond is uitgebreid, ze hebben nieuwe bagage en interesses opgedaan en zijn klaar voor een volgende activiteit.

Een essentieel gegeven bij het toepassen van deze methode is het creëren van een sfeer van vertrouwen: de vaardigheden van ieder individu gelijkwaardig aan bod laten komen en empathisch en tolerant met elkaar omgaan. Jongeren dienen respect op te brengen voor de mening, voorstellen, ideeën, acties, … van anderen en brengen hun eigen mening respectvol over in een dialogische relatie met elkaar. Open aanpak heeft bijgevolg een emancipatorisch effect en biedt jonge mensen maximale ontwikkelings –en participatiekansen, vermits ze echt ernstig worden genomen.

De methode van open aanpak gebruiken, vergt een zekere rijpheid, inlevingsvermogen en doorzicht en is allesbehalve vanzelfsprekend. Het feit dat JCW deze uitdaging aangaat, geeft haar een specifieke plaats in het kleurrijke Vlaamse jeugdwerk.  

(*) Een groepsportfolio is een manier om het resultaat van een activiteit en de weg naar het resultaat voor te stellen. Alle stappen, tussenstappen, zijwegen, evaluaties, reflecties, … kunnen in het portfolio worden opgenomen. Er zijn zeer veel verschillende vormen mogelijk om elementen in het portfolio op te nemen: filmpjes, teksten, grafieken, tekeningen, geluidsfragmenten, individuele bijdragen van deelnemers, kunstwerken …

[Lees hier de integrale visietekst van Open Aanpak]